Privacy Policy

Psychologiepraktijk Kalcik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang van uw gegevens, daarom deze privacyverklaring. (Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 31 december 2021.)

Psychologiepraktijk Kalcik hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze website en/of diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Op deze pagina informeren we je daarom over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Heeft u hier vragen over, dan kun u ons bereiken op [email protected]

Psychologiepraktijk Kalcik, gevestigd te Reek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.ggz-psychologiepraktijk.nl
telefoonnummer: 06 12 30 57 87

Uw dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.  

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met het registreren van gegevens van bezoekers van deze website wil ggz-psychologiepraktijk.nl de effectiviteit van haar website en haar diensten verbeteren. Psychologiepraktijk Kalcik verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. Psychologiepraktijk Kalcik gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, via de website of door middel van contactformulieren. Psychologiepraktijk Kalcik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Psychologiepraktijk Kalcik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Psychische gezondheid
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psychologiepraktijk Kalcik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Psychologiepraktijk Kalcik analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Psychologiepraktijk Kalcik volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Psychologiepraktijk Kalcik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Psychologiepraktijk Kalcik) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychologiepraktijk Kalcik bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na elke vernieuwde interactie, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 14 maanden. Na het invullen van een contactformulier bij een desbetreffende psycholoog bewaren wij uw contactaanvraag maximaal 1 week.

Delen van persoonsgegevens met derden

Psychologiepraktijk Kalcik verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Psychologiepraktijk Kalcik gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Psychologiepraktijk Kalcik gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Psychologiepraktijk Kalcik verleent zijn volledige medewerking om Klanten c.q. betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp (i) inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, (ii) persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien Psychologiepraktijk Kalcik BV het standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op [email protected]. Psychologiepraktijk Kalcik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Psychologiepraktijk Kalcik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met eigenaar en tevens Gz-psycholoog mw. D. Kalcik.

Psychologiepraktijk Kalcik B.V.
De Eek 1
5363VD Velp
06 12 30 57 87
[email protected]

KVK: 84984317
BIG: 49914984025
AGB code praktijk: 94064920
AGB code persoonlijk: 94015133
IBAN: NL22RABO0177813075

Scroll naar boven
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten